Doelpubliek

Training over verbindende (interne) communicatie, feedback en overleg kan zich richten naar:

 • de leidinggevende of de zelfstandige ondernemer
 • de medewerker en/of het volledige team

Waarover het kan gaan

Voor de leidinggevende / ondernemer:

 • Voeren van goed overleg met medewerkers vb. om tot afspraken te komen.
 • Hoe werken aan een open en constructieve feedbackcultuur in het bedrijf of de organisatie
 • Vormen van intervisie en uitwisselingen met collega’s: leidinggevenden of zaakvoerders bespreken onderling hun omgaan met medewerkers.

Voor de medewerker / team:

 • Voeren van goed overleg met de leidinggevende vb. om zicht te geven op het werk dat je doet, de moeilijkheden die je ondervindt, hoe hij/zij kan helpen, enz.
 • Over hoe jij en jouw collega’s kunnen bijdragen tot een open en constructieve feedbackcultuur.

Hoe je het aanpakt

Doe-introductie

Hieronder vind je een aantal stellingen over interne communicatie en overleg. Laat de deelnemers zich verplaatsen naar het antwoordkaartje ‘akkoord’ of ‘niet akkoord’. Later in de sessie kan je hierrond verder werken.

 • Goed overleg heeft te maken met hoe iemand is. Met sommige mensen valt nu eenmaal te spreken en met anderen niet.
 • Ik ben heel toegankelijk als leidinggevende. Mijn deur staat letterlijk altijd op een kier en ik zeg regelmatig dat ze maar moeten langskomen als er iets is.
 • Verbindend communiceren is vooral de taak van de leidinggevende.
 • Verbindend communiceren, daar hebben we geen tijd voor. Iedereen moet gewoon zijn job doen en ervoor zorgen dat die zegt wat die te zeggen heeft.
 • In onze organisatie is de tijd nog niet rijp voor verbindende communicatie.
 • We overleggen veel in onze organisatie, maar het is me niet altijd duidelijk wat het nut hiervan is.
 • Als ik in vergadering zit met collega’s, denk ik regelmatig dat ik mijn tijd verdoe.
 • Ik krijg heel regelmatig feedback van mijn leidinggevende.
 • Ik geef heel regelmatig feedback aan mijn medewerkers.

Thema bespreken in kleine groepjes met plenaire terugkoppeling

Mogelijke vragen die je kan stellen:

 • Welk soort van overleg is er bij jullie aanwezig? Hoe ziet dit overleg eruit? Hoeveel uur wordt eraan gespendeerd?
 • In welke mate is dit een formaliteit / nuttig werkinstrument?
 • Wat is verbindend communiceren? Wat verstaan we hieronder? Wat is het wel/niet? Beschrijf een voorbeeld op het werk waarbij je je:
  • in een verbindend gesprek bevond
  • in een niet-verbindend gesprek bevond.

  Hoe verliep dit gesprek? Wie was er aan het woord? Heb je het gewenste resultaat bereikt? Vond je dat jouw relatie met de andere na het gesprek verbeterd / hetzelfde gebleven / verslechterd was?

 • Wat zijn de communicatieremmers en -scheppers in jouw organisatie?
  • Welke praktijken staan een goed overleg in de weg (remmers)? Hoe?
  • Welke praktijken ondersteunen een goed overleg (scheppers)? Hoe?
 • Hoe kan een plan van aanpak er uit zien? Waarop kunnen en willen we inzetten in de organisatie? Waarom? Hoe? Wie hebben we daarbij nodig? Verschillende hiërarchische niveaus, belanghebbenden? Wat willen we op kortere en langere termijn doen om:
  • remmers uit de weg te ruimen?
  • scheppers vrij spel te geven?

Doe-oefening per twee

Geef twee deelnemers een overlegopdracht en vraag ze om eerst niet-verbindend te communiceren en daarna het gesprek opnieuw te voeren met verbindende communicatietechnieken. Het kan gaan over:

 • een functioneringsgesprek: de ene is leidinggevende, de andere de medewerker
 • een onderhandeling om het algemeen welzijn / de ergonomie binnen de organisatie te verbeteren
 • een collega die vindt dat de andere te weinig voor het team doet en er de kantjes van afloopt, de andere collega voelt zich buitengesloten.

Nuttige documentatie

 • De Ondernemingsenquête van de Stichting Innovatie & Arbeid peilt naar het aantal functioneringsgesprekken, overlegmomenten, enz. in organisaties. Je kan deze publicatie gebruiken als achtergrond en peilen naar de eigen situatie bij de deelnemers.
 • Het thema verbindende communicatie is gelinkt aan het concept geweldloze communicatie van psycholoog Marshall B. Rosenberg. Zoek eventueel enkele relevante basiswerken van hem op, geef de basis mee.
 • Toon filmpjes over verbinden communiceren zoals: https://www.youtube.com/watch?v=Pd6Y136TSu0
 • Maak zelf op basis van bestaand materiaal een presentatie over de bouwstenen van verbindende communicatie: zeggen wat je ziet (observaties), wat je voelt (gevoelens), wat je nodig hebt (behoeften / waarden) en wat je vraagt (verzoeken). Ga in op het belang van actief luisteren, empathie, rust voelen en geven, oprecht zijn.
 • Toon goede voorbeelden.
 • Gebruik een aantal tools en spelen rond verbindend communiceren.