Wat is een professioneel netwerk?

Een professioneel netwerk is een groep van mensen met wie je waardevolle contacten onderhoudt, online of in persoon. Je netwerk is van onschatbare waarde omdat je met elkaar informatie, kennis en contacten deelt. Het is zowel voor jezelf als voor jouw contacten belangrijk.

Netwerk uitbouwen

Bij het uitbouwen van je netwerk als ondernemer ga je best zowel intuïtief als gestructureerd te werk en kijk je zowel intern als extern. Je vertrekt van je eigen SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats), waarbij je een oplijsting maakt van de troeven en tekorten in je eigen organisatiemodel en van de kansen en bedreigingen in de markt. Je zoekt op basis daarvan naar versterkende of complementaire contacten en steunpunten. Je staat stil bij aspecten als bedrijfsstrategie, innovatie, financiën, opvolging, bedrijfsstructuur, groeiscenario's, import en export, investeringen, HRM en personeelsbeheer, aan- en verkoop, …

Intern professioneel netwerk

Je interne professionele netwerk bestaat uit de mensen die op een of andere manier rechtstreeks bijdragen tot je ondernemingsactiviteit. Het kan gaan om:

 • medewerkers: zowel personeel in loondienst als zelfstandige medewerkers
 • medebestuurders: de medevenno(o)t(en) of aandeelhouder(s), de raad van bestuur van je onderneming
 • partner: die (deels) samenwerkt met jou in de onderneming.

Extern professioneel netwerk

Om je externe netwerk uit te bouwen zijn er verschillende steunpunten mogelijk:

 • familieraad: de informele familievergadering of formele familieraad die vaak fungeert bij familiale ondernemingen van een tweede of volgende generatie, maar ook los van deze context voorkomt
 • raad van advies: zelf samengesteld klankbord van interne en/of externe experten
 • contacten met overheid, leveranciers, klanten: deze vormen vooral bij kleine ondernemingen een belangrijke bijkomende bron van kennis en ervaring
 • raadgevers: de vaste vertrouwenspersonen uit de economische en juridische vrije beroepen waarop je als ondernemer bij de bedrijfsvoering een beroep doet (boekhouder, accountant, bedrijfsrevisor, advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder en consultants
 • verenigingen, beroepsorganisaties en interprofessionele organisaties: het aanbod van georganiseerde structuren met andere ondernemers in gelijkaardige en niet-gelijkaardige situaties, onder meer op het vlak van belangenbehartiging, activiteiten, info en advies en dienstverlening
 • lerende netwerken en netwerken in de sociale sfeer: vanuit een gezamenlijke interesse voor een bepaald kennisgebied, doelbewust kennis en ervaringen uitwisselen met andere ondernemers, om nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen te ontwikkelen
 • Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen: informatie, begeleiding en advies, subsidies en financiering, met VLAIO-bedrijfsadviseurs en acties van het VLAIO-netwerk.

Waarom is een professioneel netwerk belangrijk?

Ondernemers die tevreden zijn over hun keuze voor het zelfstandig ondernemerschap en het zien zitten om in hun zaak door te werken tot aan het pensioen zijn doorgaans goed ondersteund in hun bedrijfsvoering door een professioneel netwerk. Deze ondernemers slagen er, dankzij de ondersteuning beter in om de competenties die ze nog missen op te vangen, hun job werkbaar te houden en/of hun sociaal-economische en financiële situatie op orde te houden.

Solo maar niet solo slim

Zelfs het solo ondernemerschap als zelfstandige betekent niet dat je er in alles alleen voor staat. Indien je beschikt over een professioneel netwerk kan je terugvallen op steun waar je dit nodig hebt voor jouw bedrijfsvoering. Dit professioneel netwerk ziet er niet noodzakelijk identiek uit voor de verschillende ondernemers Het is best aangepast aan de specifieke belangstelling en noden van de zelfstandigen in kwestie. Belangrijk is dat je als ondernemer zowel intern als extern een sociaal netwerk uitbouwt dat je de nodige steunpunten oplevert op de momenten dat je dit nodig vindt. De steun kan gaan over je manier van werken en organiseren, je vaktechnische competenties, het management en beheer van je onderneming of over inhoudelijke of sociale ondersteuning.

Zoals elke zelfstandige ondernemer sta je voor de uitdaging om een eigen, aangepast professioneel netwerk uit te bouwen. Je evalueert regelmatig of dit voldoende aangepast is om de actuele uitdagingen in je bedrijfsvoering aan te gaan.

Professioneel netwerk in cijfers

Uit de Werkbaarheidsmeting weten we dat minder dan de helft van de Vlaamse zelfstandige ondernemers gebruik maakt van een ondersteunend professioneel netwerk. Slechts 9% van de zelfstandigen weet zich helemaal gesteund en 35% zegt in belangrijke mate ondersteund te zijn door een professioneel netwerk. Daarentegen zegt de grootste groep (42%) slechts in beperkte mate een sociaal netwerk te hebben, terwijl 14% helemaal niet kan beroepen op een ondersteunend professioneel netwerk bij de bedrijfsvoering.

De gebrekkige ondersteuning is niet voor iedereen het geval. We zien een verschil tussen leeftijdsgroepen. Hoe jonger de ondernemer, hoe meer deze succesvol beroep weet te doen op een ondersteunend professioneel netwerk. Zo bedraagt het aandeel zelfstandige ondernemers dat zich helemaal niet gesteund acht door een sociaal netwerk in de leeftijdscategorie jonger dan 30 jaar 7%, terwijl dit bij de 55-plussers oploopt tot 18%.

Een gelijkaardig verschil merken we bij de anciënniteit van de ondernemer: hoe recenter een ondernemer gestart is, hoe meer beroep gedaan wordt op een ondersteunend netwerk. Dit lijkt af te nemen naarmate een ondernemer langer actief is. Zo bedraagt het aandeel van de zelfstandigen dat zich helemaal niet gesteund acht door een sociaal netwerk onder pas gestarte ondernemers (minder dan 3 jaar actief) 10% tegenover 16% bij degenen die al langer dan 10 jaar actief zijn.

De bedrijfsgrootte maakt ook een verschil. Hoe meer personeelsleden een ondernemer in dienst heeft, hoe meer die een beroep doet op een ondersteunend sociaal netwerk. Zo bedraagt het aandeel dat zich helemaal gesteund acht door een sociaal netwerk 8% voor de zelfstandigen zonder personeel en 12% bij de ondernemers met 10 of meer personeelsleden. Omgekeerd bedraagt het aandeel dat zich helemaal niet gesteund acht door een sociaal netwerk 18% onder de zelfstandigen zonder personeel en 7% bij de ondernemers met 10 of meer personeelsleden.

Tot slot zijn er ook opvallende sectorale verschillen. In sectoren als de intellectuele diensten en de vrije beroepen wordt meer dan gemiddeld gebruik gemaakt van de ondersteuning door een sociaal netwerk. In de handel en de horeca is dit minder dan het Vlaams gemiddelde het geval. Zo bedraagt het aandeel ondernemers die aangeven helemaal niet gesteund te zijn door een professioneel netwerk 9% bij vrije beroepen, 11% in de intellectuele diensten, 14% in de bouw, 14% in de handel en zelfs 22% in de horeca (tegenover 14% gemiddeld bij Vlaamse ondernemers).

Professioneel netwerk en succesvol ondernemerschap

Er is een duidelijke samenhang tussen het steunen op een professioneel netwerk wanneer men dit nodig acht en een aantal kenmerken van het ondernemerschap. Ondernemers die tevreden zijn over hun keuze voor het zelfstandig ondernemerschap en die het zien zitten om voort te werken tot aan het pensioen, zijn doorgaans goed ondersteund in hun bedrijfsvoering door een professioneel netwerk. Deze ondernemers slagen er met deze ondersteuning in om tekorten op het vlak van de eigen competenties, op vlak van de werkbaarheid van hun werk of in hun sociaal-economische en financiële setting op te vangen.

Aan de slag

 • Waar ben je goed en minder goed in? Maak een SWOT-analyse van je organisatie. Zoek welke competenties je nog nodig hebt om risico’s te beperken of zwakten te versterken. Vind je die al in je eigen netwerk? Ken je mensen die je in contact kunnen brengen met partners of collega’s die je kunnen verder helpen? Zakelijke sociale media platformen kunnen je hierbij helpen om in contact te komen met de juiste personen.
 • Deelname aan opleidingen, netwerk- en sectoractiviteiten zijn goede manieren om je eigen netwerk vorm te geven. Probeer op voorhand al zicht te krijgen op wie er zal deelnemen, voor zover dit mogelijk is. Een deelnemerslijst is meestal beschikbaar bij de start van de activiteit. Bekijk deze en ga na of er voor jou interessante personen bij zijn, waarmee je later tijdens het drankje een gesprek kan aanknopen. Je kan ook altijd na de activiteit contact opnemen met deelnemers en op die manier aansluiting zoeken.
 • Een netwerk geef je ook vorm door zelf alert te zijn op toenadering van andere partners of collega’s. Misschien komt het je niet altijd uit, of heb je te weinig tijd, probeer toch altijd tijd te maken voor vragen of interesses die tot bij jou komen. Het kan een interessante partner voor de toekomst zijn.
 

Werken met goesting

 • Werkstress en burn-out voorkomen
 • Gezond en veilig werken
 • Tot aan je pensioen werken
 • Jong en oud inzetten
 
 

Leidinggeven met klasse

 • Coachend leidinggeven
 • Verbindend communiceren
 • Doordacht delegeren
 • Medewerkers motiveren
 
 

Leren om te groeien

 • Competenties en talent ontwikkelen
 • Al doende leren
 • Tijd maken voor opleiding
 • Kennis delen via lerende netwerken